602 440 187 kontakt@kocidom.org

CHCESZ PRZEKAZAĆ DARY RZECZOWE – ZADZWOŃ 602 440 187

Logo Tpay

Obslugujemy płatności internetowe przez system płatności online Tpay!

REGULAMIN PŁATNOŚCI TPAY

& 1

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania wpłat przez Darczyńców na rzecz Fundacji Koci Dom im. Józefy Krawczyk za pośrednictwem Serwisu TPAY.COM

& 2

Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Odbiorca płatności – Fundacja „Koci Dom” im. Józefy Krawczyk, 32-010 Kocmyrzów, ul. Głęboka 84, NIP:6821799444, REGON: 523166610, KRS: 0000992765.
 2. Darczyńca/Płatnik/Użytkownik – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje darowizny na rzecz Odbiorcy płatności.
 3. Operator płatności –TPAY.COM – System płatności Tpay.com należy do spółki, Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań , NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357 Kapitał zakładowy: 5.494.980 PLN wpłacony w całości.
 4. Serwis  internetowy – serwis TPAY.COM pośredniczący w przekazywaniu darowizny pomiędzy Odbiorcą płatności a Darczyńcą.
 5. Płatność – dokonywana przez Darczyńcę indywidualna darowizna na rzecz Odbiorcy płatności z wykorzystaniem Serwisu.

& 3

 1. Odbiorcą płatności jest Fundacja „Koci Dom” im. Józefy Krawczyk.
 2. Podmiotem świadczącym usługę płatniczą, zwaną dalej w niniejszym regulaminie „Usługą TPAY” na rzecz Użytkowników jest Operator płatności. Operator płatności realizując Usługę TPAY występuje jako dostawca usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2017 r. o Usługach płatniczych. (Dz.U. 2016.1572 t.j.). Wszystkie transakcje przeprowadzane są podczas połączenia szyfrowanego najwyższej jakości certyfikatem wystawionym przez PCC CERTUM. Spółka KIP S.A. spełnia szereg rygorystycznych wymogów związanych z bezpieczeństwem finansowym, operacyjnym i prawnym. Jako pełnoprawna instytucja finansowa jest ściśle nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego świadcząc usługi w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej.
 3. Każda wpłata dokonana przez Darczyńcę stanowi darowiznę na cele statutowe Fundacji „Koci Dom” im. Józefy Krawczyk.
 4. Darczyńca przekazuje darowiznę dowolnej określonej przez siebie kwoty.
 5. Wpłaty przekazywane za pośrednictwem TPAY.COM będą przekazywane na rachunek bankowy Fundacja „Koci Dom” im. Józefy Krawczyk numer rachunku: 61 1600 1462 1744 5060 7000 0001  BIC/SWIFT: PPABPLPKXXX, IBAN: PL

& 4

Reklamacje i zwroty

 1. Odbiorca płatności nie przewiduje zwrotu wpłaconych środków ani reklamacji.
 2. Użytkownik może złożyć reklamację, jeśli wpłaty, o których mowa w Regulaminie płatności w & 3 ust. 3 nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. Reklamacje można złożyć w formie:
  1. pisemnej- osobiście w siedzibie Fundacji „Koci Dom” im. Józefy Krawczyk, 32-010 Kocmyrzów, ul. Głęboka 84, lub przesyłką pocztową art. 3 punkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo Pocztowe (Dz. U. poz 1529 z późn. zm),
  2. ustnej- telefonicznie na nr +48 602 440 187
  3. elektronicznej – w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail: kontakt@kocidom.org

& 5

 1. Niniejszy Regulamin jest udostępniony w siedzibie Fundacji „Koci Dom” im. Józefy Krawczyk 32-010 Kocmyrzów, ul. Głęboka 84 oraz na stronie internetowej www.kocidom.org
 2. W zakresie nieregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

KONTAKT W SPRAWIE ADOPCJI TEL. 602 440 187

FIRMY GODNE POLECENIA

Podoba Ci się ta strona? Możesz poinformować znajomych o istnieniu naszej Fundacji! Kliknij w poniższy przycisk i udostępnij wpis na portalu Facebook!